Algemene voorwaarden :

Een aankoop geeft aanleiding tot een bindende overeenkomst waarbij de koper verplicht is de transactie daadwerkelijk af te handelen.


Product Disclaimer
If anyone has written proof that any of these files are not Public Domain then please notify me and I will immediately remove them from my list. It is not my intention to offer copyrighted material.
Purchase of any of our products is not an authorisation for the use of any specific image included in this collection. All designs, logos, trademarks and characters included in our collection are the trademarks or registered trademarks of their respective companies, and are provided as a convenience only for their lawful use. It is the express intent of the seller of these products that any un-authorised use of the images by the purchaser shall be the sole responsibility of the purchaser.


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: unicornmodels, Erwin Heylens, De Kavee 3, B-1790 Affligem. Hierna genoemd: unicornmodels.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: unicornmodels: de gebruiker van de algemene voorwaarden; gebruiker: de wederpartij van unicornmodels.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen unicornmodels en een gebruiker waarop unicornmodels deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met unicornmodels, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Door het plaatsen van een bestelling verklaard u zich akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 3. Offertes voor maatwerk
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door unicornmodels gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven. unicornmodels is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. unicornmodels behoudt zich het recht voor dienstverlening en/of toegang voor wie dan ook zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. unicornmodels zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft unicornmodels het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan unicornmodels aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan unicornmodels worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan unicornmodels zijn verstrekt, heeft unicornmodels het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiend extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de gebruiker in rekening te brengen.
4. unicornmodels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat unicornmodels is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan unicornmodels de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij unicornmodels vinden, unicornmodels tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft unicornmodels het recht ter harer keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. unicornmodels stelt van een dergelijk besluit de gebruiker in kennis.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst/account wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de gebruiker unicornmodels derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. ONVERMINDERD HET BEPAALDE IN ARTIKEL 7 VAN DEZE VOORWAARDEN BEHOUDT UNICORNMODELS ZICH DE RECHTEN EN BEVOEGDHEDEN VOOR DIE HAAR TOEKOMEN OP GROND VAN DE AUTEURSWET.
2. ALLE DOOR UNICORNMODELS VERKOCHTE EN VERSTREKTE STUKKEN, ZOALS RAPPORTEN, ADVIEZEN, ONTWERPEN, SCHETSEN, TEKENINGEN, SOFTWARE, SCRIPTS ENZ., ZIJN UITSLUITEND BESTEMD OM TE WORDEN GEBRUIKT DOOR DE GEBRUIKER EN MOGEN NIET DOOR HEM ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN UNICORNMODELS WORDEN VERVEELVOUDIGD, OPENBAAR GEMAAKT, OF TER KENNIS VAN DERDEN GEBRACHT.
3. UNICORNMODELS BEHOUDT TEVENS HET RECHT DE DOOR DE UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN TOEGENOMEN KENNIS VOOR ANDERE DOELEINDEN TE GEBRUIKEN, VOORZOVER HIERBIJ GEEN VERTROUWELIJKE INFORMATIE TER KENNIS VAN DERDEN WORDT GEBRACHT.

Artikel 8. Opzegging
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de account schriftelijk opzeggen. unicornmodels behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, per direct te ontbinden, indien de gebruiker zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van unicornmodels.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van unicornmodels op de gebruiker zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
na het sluiten van de overeenkomst aan unicornmodels ter kennis gekomen omstandigheden geven unicornmodels goede grond te vrezen dat de gebruiker niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien unicornmodels de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is unicornmodels bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van unicornmodels schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen over maatwerk
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de gebruiker binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan unicornmodels.
2. Indien een klacht gegrond is zal unicornmodels de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de gebruiker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal unicornmodels slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11. Betaling
1. De betaling van alle unicornmodels diensten zijn gebaseerd op vooruitbetaling. Eventuele eenmalige kosten kunnen in geen geval terug worden verkregen.
2. Betaling dient vooraf te geschieden, op een door unicornmodels aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Tevens is unicornmodels gerechtigd de account van de gebruiker zonder aankondiging of mededeling te deactiveren en pas weer te activeren als het verschuldigde bedrag is voldaan, vermeerderd met 12 euro inclusief BTW heraansluitkosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de gebruiker zullen de vorderingen van unicornmodels en de verplichtingen van de gebruiker jegens unicornmodels onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de gebruiker, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. unicornmodels behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de prijzen te wijzigen. De gebruiker zal hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld.
7. unicornmodels zal de persoonlijke gegevens van de gebruiker, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor enkele unicornmodels personeelsleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Indien unicornmodels aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van unicornmodels, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van unicornmodels beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van unicornmodels of haar ondergeschikten.
4. unicornmodels is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 13. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop unicornmodels geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor unicornmodels niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van unicornmodels worden daaronder begrepen.
2. Unicornmodels heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat unicornmodels haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van unicornmodels opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door unicornmodels niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien unicornmodels bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de gebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Webontwerp
Alle materialen die ontstaan zijn bij het ontwikkelen van deze website, mogen niet gedupliceerd, verkocht of veranderd worden zonder toestemming van unicornmodels. Hierbij hoort het totale ontwerp, maar ook de afzonderlijke materialen, zoals tekst, afbeeldingen en programmatuur.

Artikel 15. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van unicornmodels is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft unicornmodels het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen unicornmodels en de gebruiker is het Belgische recht van toepassing.

Artikel 17. Producten
De klant is verondersteld op de hoogte te zijn van de basiskennis van modelbouw. Vraag inlichtingen indien u twijfelt, naderhand kunnen hier geen klachten meer over aanvaard worden.

Artikel 18. Bestelling van goederen
Wij kunnen de producten leveren, hetzij uit stock, hetzij op bestelling. Wanneer u een bestelling plaatst, sturen wij binnen de 15 werkdagen na ontvangst van de betaling de bestelling op. Wanneer een bestelling na 14 dagen niet is betaald, veronderstellen wij hieruit dat de klant de overeenkomst wenst te ontbinden en behouden wij ons het recht voor de goederen te verkopen.

Artikel 19. Reclamaties en retourzendingen
1. De klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.
2. Eventuele klachten omtrent een door Unicornmodels geleverd product, dienen door de klant gemotiveerd te worden meegedeeld per e-mail. Dit binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering van het product. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren.
3. Indien de klant aantoont dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Unicornmodels de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen of door de bestelling terug te betalen. De klant dient Unicornmodels per e-mail op de hoogte te brengen.
4. Indien de klant een product om welk reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het product binnen de 14 kalenderdagen na aflevering aan Unicornmodels te retourneren. Het product dient compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking opgestuurd te worden. De eventuele verzendingskosten zijn voor rekening van de klant. Unicornmodels zal de teruggezonden artikelen slechts aanvaarden indien zij van tevoren per e-mail op de hoogte werd gebracht.
5. Het retourrecht is niet geldig voor geschenkcheques en speciaal voor u bestelde artikelen. Onder speciaal voor u bestelde artikelen wordt verstaan: artikelen waarvan er geen stock aanwezig is in onze webwinkel. In geval van deze speciale bestellingen dient u conform de wet ter bescherming van de consument af te zien van de uitoefening van uw verzakingsrecht (i.e. 14 dagen bedenktijd).

Artikel 20. Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over herroepingsrecht beschikt, zal dit door de ondernemer duidelijk in het aanbod althans voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 21. Privacy
Unicornmodels verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op onze website en bij het intekenen op commerciële acties. De informatie wordt gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om u gepersonaliseerde info te verstrekken. Uw gegevens worden bewaard in databanken die noodzakelijk zijn om bepaalde diensten aan te bieden en/of opdrachten en/of leveringen uit te voeren. Uw persoonlijke gegevens worden echter onder geen beding aan derden gegeven.
U heeft steeds het recht op inzage en verbetering van uw gegevens. Vragen hieromtrent richt u aan Unicornmodels/Erwin Heylens, De Kavee 3, 1790 Affligem.